About

Thing
Kanalet janë kanale të rrugëve ujore, ose rrugë ujore artificiale, për përcjelljen e ujit, ose për të shërbyer automjete të transportit ujor. Ata gjithashtu mund të ndihmojnë në ujitje. Mund të mendohet si një version artificial i një lumi.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: