About

Thing
Titrat janë tekst i nxjerrë nga një transkriptim ose skenar i dialogut ose komente në filma, programe televizive, lojëra video, dhe të ngjashme, që shfaqen zakonisht në fund të ekranit, por mund të jenë gjithashtu në krye të ekranit nëse ka teksti tashmë në fund të ekranit.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: