About

Thing
Një fjalor është një listë e fjalëve në një ose më shumë gjuhë specifike, të rregulluara shpesh me alfabet, të cilat mund të përfshijnë informacione mbi përkufizimet, përdorimin, etimologjitë, shqiptimet, përkthimin, etj.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: