About

Thing
Një episod është një njësi narrative brenda një vepre më të madhe dramatike ose prodhim dokumentar, siç është një seri e destinuar për konsum radio, televizion ose on-line.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: