About

Thing
Në programimin kompjuterik, një varg është tradicionalisht një sekuencë e karaktereve, qoftë si një konstante fjalë për fjalë ose si një lloj ndryshore.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: