About

Thing
Në shkencën e kompjuterave, një strukturë e të dhënave me varg, ose thjesht një varg, është një strukturë e të dhënave e cila përbëhet nga një koleksion elementesh, secila e identifikuar nga të paktën një indeks ose çelës indeksi.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: